Ginekologiya və mamalıq

Qadin Hər Şeydir, Hər Şey Qadin Üçün!

Qadin Sağlamliği Və Xoşbəxtliyi Üçün Güclü Akademik Heyət İş Başinda…

Medipol UniversitetiXəstəxanasıQadınXəstəliklərivəDoğum elm sahəsi son texnologiyaya sahib quruluşu ,müasirdoğumsalonlarıvəəməliyyatxanaları ,qadınxəstəliklərinə aid hərnövdiaqnozvəmüalicəüsulu ,doğuməvvəlivəsonrasıananınvəkörpəninsağlamlığıiləəlaqədarbütünsahələrdəxidmətgöstərir.

Erkəndiaqnozvəmüalicəninəhəmiyyətliolduğuelmiiləxidmətgöstərən Medipol UniversitetXəstəxanasıQadınXəstəliklərivəDoğum elm sahəsində,xərçəngaraşdırmalarındaxüsusiroloynayanvəağrısızdiaqnozvasitəsiolansmear,ultrasəsvəkolposkopiyaəməliyyatlarıuğurlatətbiqedilirvəmüalicəedilir.

Qadınxəstəliklərininvəsonsuzluğunundiaqnozvəmüalicəsindəlaporoskopiyavəhisteroskopiyaüsulları son texnologiyaistifadəedilərəktətbiqedilir.

Medipol Universiteti Xəstəxanası Qadın Xəstəlikləri və Doğum Elm Sahəsindəhərnövqadınxəstəliklərinindiaqnozvəmüalicəsi ,ağrısızdoğum, sudadoğum, normal vərisklihamiləlikmüşahidəsi, doğuşöncəsivəsonrasıanavəkörpəninsağlamlığı, sonsuzluq,uroginekologiya, ginekolojionkologiyavəmenopozsahələrivədigərsahələrdəxəstələrinhərnövehtiyaclarımütəxəssisakademikheyəttərəfindənqarşılanmaqdadır.

Ginekoloji Xərçəng Cərrahiyyəsi

Uşaqlıq Xərçəngi

Uşaqlıq xərçənginə tutulan xəstələrin 85%-i bu xəstəliklə bağlı problem yaşamazlar.Adətən yalnız əməliyyat kifayət edir.Az sayda xəstə qrupunun radioterapiya (şüa müalicəsi) və ya kimyaterapiyaya ehtiyacı ola bilər.Əməliyyat zamanı uşaqlıq, yumurtalıqlar, ətraf limfa vəziləri və qarın yağ toxuması çıxarılır.Uşaqlıq xərçəngi əməliyyatları qarından açıq və ya endoskopik (laparoskopik və ya robotik) üsullarla həyata keçirilə bilər .Uşaqlıq xərçənginin erkən diaqnozunda və uşaq istəyən gənc qadınlarda nadir hallarda olsa da dərmanla müalicəsi mümükündür.

Yumurtalıq ( Over ) Xərçəngi

Yumurtalıq xərçəngi müalicəsində qızıl standart; bu mövzuda təhsil almış ginekoloq onkoloq tərəfindən ediləcək və geridə görülən şiş buraxılmayacaq ilk əməliyyatdır.Avropanın bir çox mərkəzində bu əməliyyatın müvəffəqiyyət göstəricisi 50%-dən çox deyil.Medipol Universiteti Xəstəxanası, ginekoloji onkoloji qrupunun geridə şiş buraxmadan əməliyyat müvəffəqiyyətinin göstəricisi 93%- ə çatmaqdadır.Bu cərrahiyyədə uşaqlıq , hər iki yumurtalıq, fallop borular, ətrafdakı linfa düyünləri, qarın yağ toxuması və yumurtalıq xərçənginin yayıldığı orqanların bir qisiminin də alınmasını ehtiva edən əhatəli bir əməliyyat söz mövzusudur.

Yumurtalıq xərçəngi çox erkən mərhələdə təsbit olunubsa və ya gənc yaşlarda görülən bəzi yumurtalıq xərçəngi növlərində əməliyyatda, digər yumurtalıq və uşaqlıq buraxılaraq; hələ uşaq doğmamış qadınlar və ya gənc qızlarda, uşaq sahibi olma qabiliyyəti və hormon istehsalı qoruna bilmişdir.

UşaqlıqYolu (Serviks) Xərçəngi

Mikroskopik səviyyədəki uşaqlıq yolu xərçəngində yalnız uşaqlıq yolunun çıxarılması ilə müalicə mümkündür.Uşaq istəyən gənc qadınlarda da 4 sm-dən kiçik, ətrafa yayılmamış şişlər vaginal və ya qarından açıq və ya endoskopik (laparoskopik və yarobotik) üsullarla uşaqlığın gövdəsi qorunaraq əməliyyat oluna bilər.Yanlara doğru yayılmamış uşaqlıq yolu xərçənginin müvəffəqiyyətlə əməliyyat edilməsi mümkündür.Bu əməliyyatlar olduqca radikal əməliyyatlar olub açıq vəya endoskopik üsulla həyata keçirilə bilər.

Suda Doğuş

Sudadoğuş ,istibirhovuzuniçərisindəkörpəsinidünyayagətirməkistəyənanalarınqərarverdiyidoğuşüsuludur.Körpəanabətnindəkihəyatınısukisəsindədavametdirdiyiüçünsudadoğuşhəmanayahəmdəkörpəyəfaydalıolduğuməlumolur.Digərdoğuşnövlərindəolduğukimi,dərmanistifadəsinəya da sünisancıistifadəsiüsulunaehtiyacolmaz .

Medipol UniversitetiXəstəxanasısudadoğuşüsuluiləanalaraheçbirağrıvəsancıyaşamadankörpələrinidünyayarahatgətirməimkanıyaradır.

Rəqəmsal Düz Panelli Mammoqrafiya

Rəqəmsal Düz Panelli Mammoqrafiya

Normal mammoqrafiyada 2 ölçülü görüntü əldə edilir.

Robotik Cərrahiyyə

Robotik Cərrahiyyə

Türkiyədə ilk ! Dünyanın ən inkişaf etmiş cərrahiyyə robotu Medipolda… Dünyanın inkişaf etmiş cərrahiyyə robotu Türkiyədə ilk olaraq Medipol Universiteti Xəstəxanasında mövcuddur.Texnologiyanın tibb elminə təqdim etdiyi ən əhəmiyyətli inkişaflardan biri olan cərrahiyyə robotu ilə xəstəyə kiçik dəlikdən müdaxilə edilərək xüsusi əməliyyatlar həyata keçirilir.Bu sistem cərraha və xəstəyə böyük rahatlıq və asanlıq təmin edir.

HİFU

Türkiyədə miomaların müalicəsində bir ilk.Magnit rezonans rəhbərliyi ilə səs dalğalarının fokuslanması (high-intensity focused ultrasound guided by magnetic resonance MRT-HİFU) prosesi bir çox sayda xəstədə uğurla tətbiq edilib.